Priebeh záverečných skúšok

Prihlasovanie a priebeh skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie

Ako sa prihlásim na skúšku?

Po ukončení výcviku vybavíme za Vás kompletnú administratívu. Zástupca autoškoly podá žiadosť, spravidla každý pondelok na OR PZ v Trenčíne, kde Vám pridelia termín. Na pridelenie termínu má polícia 30 dní od ukončenia výcviku. Následne oznámime žiadateľovi záväzný termín pridelenia skúšky.

Záverečná skúška zvyčajne začína o 07:30, žiak si musí so sebou vziať občiansky preukaz, modré pero a rúško. V prípade nedostavenia na skúšku je dôležité aby sa žiadateľ ospravedlnil a hodnoverne preukázal neprítomnosť na skúške a to písomne, najneskôr do 3 dní v sídle autoškoly alebo OR PZ v Trenčíne.

Ako prebieha záverečná skúška?

Na získanie vodičského oprávnenia je potrebné úspešne zložiť záverečnú skúšku z odbornej spôsobilosti, ktorá pozostáva z 2 častí:

1. Písomný test z pravidiel cestnej premávky:

  • test trvá 20 minút a na jeho úspešné vykonanie je potrebné získať z plného počtu 55 bodov, minimálne 50 bodov. Na skupinu C, D a E z plného počtu 55 bodov, minimálne 53 bodov.

2. Praktická jazda, ktorá pozostáva z 2 etáp:

  • prvá etapa: ústna skúška z náuky o konštrukcií a údržbe motorového vozidla a jazda na výcvikovej ploche
  • druhá etapa: jazda v cestnej premávke.

Záverečnú skúšku vykonáva OR PZ podľa Zákona o cestnej premávke č.8/2009 so záverom ,,vyhovel-nevyhovel“ na základe spísania protokolu o absolvovaní skúšky.

V prípade vyhovenia na záverečnej skúške sa zo žiadateľa stáva vodič a po vydaní vodičského oprávnenia môže samostatne viesť motorové vozidlo príslušnej skupiny o ktorú žiadal. Pri získaní vodičského oprávnenia skupiny ,,B“ žiadateľom pod 18 rokov môže vozidlo viesť s osobitnými predpismi.

V prípade nevyhovenia na záverečnej skúške je možné skúšku opakovať, maximálne 2-krát. Postup a priebeh skúšky je identický ako pri prvom prihlásení. Opakovaná skúška je však nad rámec štandardného výcviku a je osobitne spoplatnená podľa cenníka.