Obsah výcviku

Obsah výcviku

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku.

Výučba teórie zahŕňa výučbu pravidiel cestnej premávky, výučbu teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej jazdy, výučbu základov konštrukcie vozidiel a ich údržby.

Praktický výcvik vodičského kurzu zahŕňa výcvik vo vedení vozidla, konštrukciu a údržbu vozidla.

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla. Praktický výcvik časovo a obsahovo nadväzuje na teoretickú výučbu.

Výcvik vodičov možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia alebo vyššieho počtu ním dohodnutých hodín, najneskoršie však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

Výcvik skupiny A, A1 sa skladá :

32 hodín - Teoretická výučba
18 hodín - Praktická výučba

Výcvik skupiny B sa skladá :

35 hodín - Teoretická výučba
41 hodín - Praktická výučba

Výcvik skupiny A+B sa skladá :

39 hodín - Teoretická výučba
59 hodín - Praktická výučba

Výcvik skupiny RB/C sa skladá :

51 hodín - Teoretická výučba
67 hodín - Praktická výučba

Výcvik skupiny RC/E sa skladá :

16 hodín - Teoretická výučba
13 hodín - Praktická výučba


Jedna výcviková hodina trvá 45 minút. Naraz absolvujete dve výcvikové hodiny.